ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง


 

 

 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

create account
เริ่มนับ 9 กรกฎาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

นายแพทย์ อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานประมง เขตสุขภาพที่ 6
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังห
วัดชลบุรี

 

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

**********************************************************************************************************************************************************************

นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม “เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีบูรณาการภาพรวมกรมควบคุมโรค”  ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  จัดระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2559

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง โดยนายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
**********************************************************************************************************************************************************************

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล GDHOD สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559 และเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสิริกิติ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และบริษัท บลูสโคป 

ทีมSRRT -C รพ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยฯ ระยอง สำนัก EnvOcc ลงพื้นที่ ประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำ หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ หลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ บ่อ กำจัดขยะอันตราย ในจังหวัดระยองวันที่ 22 กันยายน 2559
**********************************************************************************************************************************************************************
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง และพื้นที่เสี่ยงเปรียบเทียบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง โดยนายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
**********************************************************************************************************************************************************************
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
**********************************************************************************************************************************************************************
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม 10 โฮเทล2 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง และศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ พื้นนแบบ(นำร่อง) จังหวัดเชียงราย
**********************************************************************************************************************************************************************
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อรองรับงานอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยง ระหว่างวันที่ 8 -10 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานประมงไทย วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
**********************************************************************************************************************************************************************
ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการปนเปื้อนมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 มกราคม 2558
นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม รับฟังสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง วันที่ 10 มกราคม 2559
**********************************************************************************************************************************************************************
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 มกราคม 2559
ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สคร.6 ชลบุรี สสจ.สระแก้ว รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สสอ. รพ.สต. ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว วันที่ 30 ธันวาคม 2558
**********************************************************************************************************************************************************************
   
   

การบริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

การบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ

 

การบริการเช่าห้องประชุม

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม E-mail : rohedcenter@googlegroups.com

 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
เลขที่ 18 ถนนเคหะชุมชน 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3868-4020-1 โทรสาร 0-3868-4020-1 ต่อ 111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537