ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

create account
เริ่มนับ 9 กรกฎาคม 2555

 

 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานด้านโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2560 "เครือข่ายสุขภาพทางทะเล (MARITIME MEDICINE)" 
ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพเรือ โดยกรมการแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ


้่นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร่วมบรรยายกระบวนการตรวจตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
แก่บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน ในวันที่ 8 สิงหาคม ณ รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟูกุย ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง วันที่ 22 สิงหาคม 2560


การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ คู่มือ การตรวจวัด IAQ ตามมาตรฐานIHR และ CCAT ของช่องทางเข้าออกประเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ให้ความรู้ เรื่อง อาชีวอนามัยฯ กับพนักงานเก็บขน ขยะ ของเทศบาล สุรศักดิ์ ชลบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ร่วมเป็นเจ้าภาพกราบพระบรมศ พในหลวงร.๙
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
คณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรคศึกษาดูงาน
ณ โรงพยาบาลด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าศึกษาดูงาน
ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษShenzhen

การบริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

การบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ

 

การบริการเช่าห้องประชุม

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
เลขที่ 18 ถนนเคหะชุมชน 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3868-4020-1 โทรสาร 0-3868-4020-1 ต่อ 111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537