วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  3. สนับสนุน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานและพัฒนาวิชาการกับเครือข่ายทุกระดับ
  5. บริการวิชาการในพื้นที่