ผู้บริหาร


นายณัฐพงศ์ แหละหมัน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล


   

งานพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  • งานอาชีวอนามัย

นางสาวโสภิดา เภาเจริญ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

   

นายพัฒน์ เรืองขจิต
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

   
  • งานสิ่งแวดล้อม

นางสาวธันย์ชนก นาแหลม
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

นายชยาพล จงเจริญ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประวัติการศึกษา
+ปริญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


   

งานพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์พิษวิทยา

นายธนู ทองคำสุก
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
+ปริญญาตรี แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

นางสุธนี ปรางค์โบราณ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

นางสาวศิริพร ซุยรัมย์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

นางสาวสุพรรณี อรุณจรัส
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

งานสนับสนุนวิชาการ

  • งานธุรการ

นางชวิศา พลตรี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประวัติการศึกษา
+ ปริญญาตรี สาขาสังคมศาตร์ วิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 

  • งานการเงินและบัญชี

 

 

   
  • งานพัสดุ

นางสาวศิรินพร บุญอุ้ย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประวัติการศึกษา
+อนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

   
  • พนักงานขับรถยนต์และแม่บ้าน

นายชัดพงค์ วันเพ็ญ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นายพงษ์พัฒน์ หนูอุดม
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

 

นางอ้อยอัจฉรา วันเพ็ญ
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

 

 

นางมนตรี นาคขำ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

 

 

นางพะวง นาคขำ
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องปฏิบัติการ