รายงานสรุปผลการพัฒนาจังหวัดต้นแบบในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อรองรับงานอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยง ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-10 มีนาคม 2559
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานประมงไทย ณ โรงแรมไดมอนนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการปนเปื้อนมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพมหานคร วันที่ 14-15 มกราคม 2559