การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อรองรับงานอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยง ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพมหานครคม
8-10
มีนาคม
2559
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานประมงไทย ณ โรงแรมไดมอนนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการปนเปื้อนมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพมหานคร 14-15
มกราคม
2559
 นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม รับฟังสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 10
มกราคม
2559
 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม 7
มกราคม
2559
 ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สคร.6 ชลบุรี สสจ.สระแก้ว รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สสอ. รพ.สต. ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 30
ธันวาคม
2558
การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยองและพื้นที่เสี่ยงเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2/2559 28
ธันวาคม
2558
 การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยองและพื้นที่เสี่ยงเปรียบเทียบ ครั้ที่1/2559 19
ธันวาคม
2558

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน
และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ