ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

create account
เริ่มนับ 9 กรกฎาคม 2555

 

 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษ (ระยะที่ 1) วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้า กรุงเทพฯ


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานด้านโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2560 "เครือข่ายสุขภาพทางทะเล (MARITIME MEDICINE)" 
ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพเรือ โดยกรมการแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ


้่นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร่วมบรรยายกระบวนการตรวจตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
แก่บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน ในวันที่ 8 สิงหาคม ณ รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟูกุย ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง วันที่ 22 สิงหาคม 2560


การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ คู่มือ การตรวจวัด IAQ ตามมาตรฐานIHR และ CCAT ของช่องทางเข้าออกประเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ให้ความรู้ เรื่อง อาชีวอนามัยฯ กับพนักงานเก็บขน ขยะ ของเทศบาล สุรศักดิ์ ชลบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

   
   

การบริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

การบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ

 

การบริการเช่าห้องประชุม

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
เลขที่ 18 ถนนเคหะชุมชน 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3868-4020-1 โทรสาร 0-3868-4020-1 ต่อ 111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537