การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานประมงไทย
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี