การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานประมงไทย
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด เอกสารสรุปการประชุม

พิธีเปิดการประชุม

ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายหัวข้อ สถานการณ์การประสบอันตรายของแรงงานประมงไทยและนโยบายการดูแลสุขภาพของกรมควบคุมโรค

นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินงานโครงการต่อประธาน

พิธีมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ถ่ายภาพหมู่

     

การถ่ายทอดองค์ความรู้

อภิปราย เรื่อง "ประมงไทย เสี่ยงภัยกว่าที่คิด"
โดยนายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สุราษฎร์ธานี
อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาวาโทเสฎฐศิริ แสงสุวรรณ กรมแพทย์ทหารเรือ
ดำเนินการอภิปรายโดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
บรรยาย กรณีศึกษาการเสียชีวิตของแรงงานประมงในจังหวัดระนอง และข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกัน
โดย ดร.อมรรัตน์ ชุตินันทกุล กลุ่มงานระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
บรรยาย กรณีศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรคน้ำหนีบ และข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกัน และแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับแรงงานประมง
โดย นาวาโทเสฎฐศิริ แสงสุวรรณ กรมแพทย์ทหารเรือ
บรรยาย กรณีศึกษาการเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศในเรือประมง และข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกัน
โดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
บรรยาย การส่งเสริมสุขภาพและหลักโภชนาการเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารสำหรับแรงงานประมงไทย
โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

บรรยากาศทั่วไปในการประชุม


คณะผู้จัดการประชุมฯ