การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อรองรับงานอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด เอกสารสรุปการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร

 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
บรรยายหลักการตรวจประเมินอนุภาค (ซิลิกา ฝุ่นฝ้ายและแอสเบสตอส)
โดย รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายหลักการตรวจประเมินคุณภาพอากาศ
โดย ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายหลักการตรวจประเมินการระบายอากาศภายในอาคาร
โดย ดร.อารุณ เกตุสาคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ หมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายหลักการตรวจประเมินรังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดย คุณวรัญญา ภิบาลวงษ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยายหลักการตรวจประเมินตะกั่วและสารเคมีที่เป็นก๊าซและไอ
โดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

 

บรรยายเรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและแนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ในประเด็นเนื้อหา
   
การฝึกปฏิบัติ
กลุ่มที่ 1 ฝึกปฏิบัติและสาธิตการตรวจวัดอนุภาค (ซิลิกาและแอสเบสตอส) โดยนายพัฒน์ เรืองขจิต และนางสาวเฌอมาวีร์ ขุมเงิน สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 2 ฝึกปฏิบัติและสาธิตการตรวจประเมินตะกั่วและสารเคมีที่เป็นกีาซและไอ โดยนายณัฐพงศ์ แหละหมัน และนางสาวโสภิดา เภาเจริญ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3 ฝึกปฏิบัติและสาธิตการตรวจวัดสารทำละลายในสิ่งแวดล้อมการทำงาน โดยนางสาววิภาดา แข่มข้อย และนายชวาลภพ บูรณะ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 4 ฝึกปฏิบัติและสาธิตการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการระบายอากาศภายในอาคาร โดยนายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ และนางสาวธันย์ชนก นาแหลม สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 5 ฝึกปฏิบัติและสาธิตการตรวจวัดรังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยนายสัญญา เทศทอง และนางสาววรัญญา ภิบาลวงษ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของหน่วยงานเอกชน
   
พิธีมอบประกาศณียบัตรและพิธีปิดการประชุม
โดยนายแพทย์ปิยะ แซ่จัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
   
คณะผู้จัดการประชุมฯ