การรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก "Connecting People to Nature ปลูกต้นไม้ในบ้าน สร้างรั้วธรรมชาติ บำบัดอากาศพิษ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว
วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

 
 
พีธีเปิด และ การเสวนา

เปิดการประชุม
โดย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

กล่าวรายงาน
โดย นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

   

เสวนา “Connecting People to Nature”ปลูกต้นไม้ในบ้าน สร้างรั้วธรรมชาติ บำบัดอากาศพิษ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว
      โดย นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
            นางสาวกาญจนา เตลียะโชติ  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
อาจารย์สาโรช พระวงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดำเนินการเสวนาโดยนางสาวอังคณา เมธากุล สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

 
บรรยากาศในงาน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=96500
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6006050010166