การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีบูรณาการภาพรวมกรมควบคุมโรค
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย

 

 

เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 13 ธันวาคม 2559
-นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
-ทิศทางการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2560-2561
-หน่วยบริการสาธารณสุขกับการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
-ประสบการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 14 ธันวาคม 2559
-ประสบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษ
-หลักการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี/กัมมันตรังสี และระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 15 ธันวาคม 2559
-กระบวนการจัดทำ EIA HIA ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
-นำเสนอประชุมกลุ่มย่อย
-สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดบริการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร

กล่าวเปิดการประชุม และ บรรยาย เรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิเศษ
โดย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
โดย ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
อภิปราย ทิศทางการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2560-2561
โดย
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (CIPO)
แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ ผู้แทนสำนักระบาดวิทยา
นายแพทย์รุ่งเรือ กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

อภิปรายเรื่อง หน่วยบริการสาธารณสุขกับการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดย
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวอังคณา เมธากุล สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
อภิปรายเรื่อง ประสบการณ์การดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดย
นายสุภเรต วงษ์พุฒ สำนักงานธารณสุขจังหวัดเชียงราย
นายแพทย์ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
นายวินัย ทองชุบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.วราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

อภิปราย ประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดย
นางสาวสุรีรัตน์ ธนากิจ โรงพยาบาลคลองใหญ่
นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายอดิศักดิ์ เทียนฤทธิเดช ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด
นายพงศกร หัวนา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรหมแดนเชียงของ
ดำเนินการอภิปรายโดย นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

อภิปราย หลักการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเแฉินด้านสารเคมี/กัมมันตรังสี และระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดย
ดร.แสงโฉม ศิริพาณิช สำนักระบาดวิทยา
นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการอภิปรายโดย นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

บรรยาย กระบวนการจัดทำ EIA HIA ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดย รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ในประเด็นเนื้อหา
การประชุมกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ตาก หนองคาย วิทยากรประจำกลุ่ม ดร.วราพันธ์ พรวิเศษศิริกุล, นางสาวธันย์ชนก นาแหลม
กลุ่มที่ 2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร นครพนม วิทยากรประจำกลุ่ม นางคนึงนิจ นิชานนท์, นายสราวุธ เอกอำพัน
กลุ่มที่ 3 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ตราด สระแก้ว วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวอังคณา เมธากุล, นางสาวสุดธิดา แสงยนต์
กลุ่มที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส สงขลา วิทยากรประจำกลุ่ม นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์, นางสาวฟาอีซ๊ะ โตะโยะ
กลุ่มที่ 5 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง (EEC) วิทยากรประจำกลุ่ม นายณัฐพงศ์ แหละหมัน, นายพูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์

   
การนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 นางสาวศิริพร ซุยรัมย์
กลุ่มที่ 2 นางสุธนี ปรางค์โบราณ
กลุ่มที่ 3 นางสาวโสภิดา เภาเจริญ
กลุ่มที่ 4 นายพัฒน์ เรืองขจิต
กลุ่มที่ 5 นายธนู ทองคำสุก
บรรยากาศการประชุม

พิธีปิดการประชุม

กล่าวสรุปและปิดการประชุม
โดย นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม