การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการปนเปื้อนมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ

วันที่ 14 - 15 มกราคม 2559
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม