การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานประมง เขตสุขภาพที่ 6
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด เอกสารสรุปการประชุ ม

ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร

 
 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

แถลงข่าว
มาตรการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานในแรงงานต่างด้าว
ภายใต้งานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานประมง

เปิดการประชุมและบรรยาย นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
โดย นายแพทย์อภิชาติ    รอดสม    สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6

กล่าวรายงาน
โดย นางวีณา   ภักดีสิริวิชัย
รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

กล่าวต้อนรับและบรรยายสถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัยในแรงงานต่างด้าว ของเขตบริการสุขภาพที่ 6
โดย แพทย์หญิงหรรษา    รักษาคม 
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

     

บรรยาย กรอบแนวคิดในการดำเนินงานอาชีวอนามัยในแรงงานต่างด้าวและประมง
โดย ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

บรรยาย: แนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และทิศทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยในแรงงานต่างด้าว ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
โดย นายณัฐพงศ์ แหละหมันสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

อภิปราย: สถานการณ์ ลักษณะของโรค และปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานของลูกเรือประมง กรณีปัญหาการขาดวิตามินบี 1
โดย: ดร.แสงโฉม ศิริพานิชย์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
      นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุระ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ร่วมและดำเนินการอภิปรายโดย นางวีณา ภักดีสิริวิชัย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

อภิปราย: แนวทางและมาตรการป้องกันอันตรายจากการทำงานของลูกเรือประมง โดยเฉพาะกรณีปัญหาการขาดวิตามินบี 1 และคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประมงทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
โดย: แพทย์หญิงพิชญพร              พูนนาค                        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
            นายณัฐพงศ์           แหละหมัน         สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ร่วมและดำเนินการอภิปรายโดย แพทย์หญิงโมไนยา พฤทธิภาพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

บรรยาย ลักษณะของโรค และปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานของลูกเรือประมง กรณีปัญหาการขาดวิตามินบี 1
โดย:  ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิปราย ประสบการณ์การดำเนินงานอาชีวอนามัยในแรงงานต่างด้าวและเศรษฐกิจพิเศษ
             โดย:       นางนิศาชล          พฤกษ์ภาคภูมิ       โรงพยาบาลสมุทรสาคร
                     นางปราณี            มหาศักดิ์พันธ์       โรงพยาบาลแม่สอด
                                             นายทรงวิทย์        ภิรมย์ภักดิ์          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ร่วมและดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ประชุมกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 แนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในแรงงานต่างด้าวและเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ปราจีนบุรี

ประชุมกลุ่ม
กลุ่มที่ 2 แนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในแรงงานต่างด้าวและเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา

บรรยากาศทั่วไปในการประชุม