การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในแรงงานต่างด้าว

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด เอกสารสรุปการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร

 
 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
กล่าวเปิดการประชุม และ บรรยาย เรื่อง นโยบายและทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2560
โดย ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
บรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิดในการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานต่างด้าว
โดย ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
บรรยาย ภาพรวม ทิศทางในการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวในมุมมองของงานด้านสาธารณสุข
โดย แพทย์หญิงภาวนา  อังคสิทธิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อภิปราย:สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพและหลักการดำเนินงานและรูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในแรงงานต่างด้าว
โดย คุณสมโภชน์ เจริญยิ่ง ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว คุณนิศาชล พฤกษ์ภาคภูมิ ผู้แทนจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร คุณบุญเกื้อ เอี่ยมจ้อย ผู้แทนจากโรงพยาบาลบางจาก ร่วมดำเนินการอภิปรายโดย: นางวีณา ภักดีสิริวิชัย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ในประเด็นเนื้อหา
   
การประชุมกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ และเชิงรุก (รูปแบบการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข) วิทยากรประจำกลุ่ม ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
กลุ่มที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยในกลุ่มอาชีพเสี่ยงสูง วิทยากรประจำกลุ่ม นายณัฐพงศ์ แหละหมัน นางสาวสุพรรณี อรุณจรัส

   
การนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ และเชิงรุก
โดย นายสราวุธ เอกอำพัน ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยในกลุ่มอาชีพเสี่ยงสูง
โดยนายจอมพงศ์ แลบา ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนด้านการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยในแรงงานต่างด้าว
โดย ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นางวีณา ภักดีสิริวิชัย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และนาวาโทเสฎฐศิริ แสงสุวรรณ กรมแพทย์ทหารเรือ
บรรยากาศการประชุม