ร่วมพิจารณา ประเด็นวิชาการภายใต้ร่างmou (Maritime medicine)
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และคณะ
ร่วมกับทีมแพทย์ทหาร จากกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 
 
บรรยากาศทั่วไปในการประชุม