การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษอากาศในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
 
 
พี่ธีเปิด และ การบรรยาย

เปิดการประชุม และ บรรยาย ทิศทาง นโยบายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากมลพิษอากาศ ของกรมควบคุมโรค
โดย ดร.แพทย์หญิง ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กล่าวรายงาน
โดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

อภิปราย: สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศและสถานการณ์ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
โดย: นายเสกสรร แสงดาว กรมควบคุมมลพิษ
นางสาวกาญจนา เตลียะโชติ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

บรรยาย: มุมมองความต้องการในการจัดการสุขภาพจากปัญหามลพิษอากาศของภาคประชาชน
โดย นายอุดม ศิริภัคดี

อภิปราย: Best practice ด้านการป้องกันมลพิษทางอากาศในสถานประกอบการ
โดย นางสาวสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
นายวรากร เดชะ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการอภิปรายโดย นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ โรงพยาบาลระยอง

บรรยาย: หลักการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากมลพิษอากาศในเขตอุตสาหกรรม
โดย นายแพทย์ธีระศิษฎ์ เฉินบำรุง โรงพยาบาลระยอง

อภิปราย การจัดทำ Environmental Health Profile ในพื้นที่ปัญหามลพิษทางอากาศและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดำเนินการอภิปรายโดยนายณัฐพงศ์ แหละหมัน

อภิปราย กรณีตัวอย่างการเฝ้าระวังสุขภาพจากปัญหามลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายในการทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
โดยนางสาวจิตร์ สุขศรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
นางสาวมริสสา กองสมบัติ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
นางสาวกมลวรรณ สมณะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นายพูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

บรรยาย health risk assessment of air pollution
โดย รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยาย การพยากรณือากาศในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ในเขตควบคุมมลพิษและการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ
โดยนายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค กรมอุตุนิยมวิทยา

บรรยาย กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับมลพิษทาอากาศ
โดย นางสาวพชราวดี สุวรรณธาดา กรมควบคุมมลพิษ

 
บรรยากาศทั่วไปในการประชุม