การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC)
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
 
 
พี่ธีเปิด และ การบรรยาย

เปิดการประชุม
โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6

กล่าวรายงาน
โดย นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

บรรยาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและแผนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
โดย นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บรรยาย การเตรียมการรองรับด้านสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
โดย นายแพทย์อภิชาติ รอดสม
สาธารณสุขนิเทศ เขต 6 (CIPO)

บรรยาย การเตรียมการรองรับด้านสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
โดย ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

บรรยาย การเตรียมการรองรับด้านสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
โดย นางสาววิราณี นาคสุข
ผู้แทนสำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.)

บรรยาย การจัดทำ Enviromental Health Profile ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

บรรยายทิศทางและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (กรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ)
โดย ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

   

 

อภิปราย เรื่อง การดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โดย แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
นางรุ่งทิวา พานิชสุโข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางจินตนา พิทักษ์ทรัพย์ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมอภิปรายและดำเนินการอภิปรายโดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

 

 
บรรยากาศการประชุมกลุ่มและบรรยากาศทั่วไปในการประชุม